Struktura organizacyjna

Kierownik –         mgr Lucyna Torbus

Główna Księgowa – mgr Katarzyna Najman

Pracownicy socjalni:

 • mgr Anna – Maria Cynk
 • mgr Joanna Kuriata
 • mgr Lena Reszka-Woźnicka

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:

 • Karolina Jałowiec
 • Joanna Przybytkowska

Pracownik ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych, Karty Dużej Rodziny i Stypendiów Szkolnych:

 • Gabriela Gwiżdż

Asystent Rodziny:

 • mgr Marek Szachniewicz

Terminy wypłat

Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych następuje do 10 każdego miesiąca.
Wypłata zasiłków z pomocy społecznej następuje do 25 każdego miesiąca.
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny wypłacane są w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Polityka prywatności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu GOPS Łagiewniki są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do GOPS Łagiewniki. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Kierownika GOPS..

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies
Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie wpływa na korzystania ze strony internetowej GOPS Łagiewniki. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

Materiały fotograficzne
Podczas spotkań, uroczystości i imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej GOPS Łagiewniki na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisu www.
Żądanie usunięcia należy wysłać na adres mailowy: biuro @msvs.com.pl

Klauzule informacyjne

Deklaracja dostępności

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Placówka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Zakres niezgodności zawiera załącznik do deklaracji raport z audytu. Do elementów niezgodnych każdy ma prawo żądać dostępu alternatywnego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.26 ostatnia aktualizacja oświadczenia 2020.09.24.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Lucyna Torbus Tel.: 74 893 99 84 E-mail: gops@lagiewniki.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest również za pomocą danych kontaktowych placówki.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem przysługuje prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-16

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2019-04-16

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

ul. Sportowa 9, 58-210 Łagiewniki

Tel./fax: 74 893 99 84 / 74 89 399 90 / fax. 74 89 39 991

E-mail: gops@lagiewniki.pl

Strony www: https://gopslagiewniki.pl, http://www.gops.lagiewniki.biuletyn.net/

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu

 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 • Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki

 • ESC – anulowanie operacji

 • Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak dostępności do windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak jest pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem, na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Podmiot nie posiada tłumacza języka migowego. 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Close Menu