Pomoc społeczna

Podstawowe formy udzielanej pomocy

 • pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa
 • pomoc finansowa
 • pomoc w formie obiadów
 • sprawienie pogrzebu

prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zasady udzielania pomocy
Pomoc finansowa, usługowa, w naturze oraz w formie rehabilitacji w placówkach oparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające trudną sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W w/w sprawach wydawane są decyzje administracyjne.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przede wszystkim osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.

 • na osobę samotnie gospodarującą
 • na każdą osobę w rodzinie

Gdzie zgłaszać się o pomoc?
Wniosek o pomoc może zgłosić osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Ośrodek przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące udzielenia pomocy osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, niezdolnej do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Mieszkańcy gminy Łagiewniki, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej mogą zgłaszać się o pomoc do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2021

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

– 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych.
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu.

Świadczenia rodzinne

Świadczenie rodzinne to znacząca pomoc finansowa.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania dziecka
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenie rodzicielskie
 • świadczenia opiekuńcze:
 • zasiłek pielęgnacyjny
 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

Terminy składania wniosków

Na kolejny okres zasiłkowy trwający od 01 listopada bieżącego roku do 31 października roku następnego można złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w terminach: od 1 lipca b.r.  drogą elektroniczną a od 1 sierpnia br. w formie tradycyjnej (papierowej)

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba otrzymująca te świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Świadczenia wychowawcze

Świadczenie wychowawcze to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

Terminy składania wniosków
Na kolejny okres świadczeniowy trwający od 01 października 2019r. do 31 maja 2021r. można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w terminach:
od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną. Wniosek można złożyć za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi: systemy bankowe, portal “emp@tia”, PUE ZUS
od 1 sierpnia 2019r. w formie tradycyjnej (papierowej).

Uprawnieni do świadczenia
Matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka (czyli taki, który wystąpił do sądu o jego przysposobienie albo opiekun prawny dziecka).
W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, opiekunów który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prosimy NIE ODPOWIADAĆ na wysłanego maila w sprawie przyznanego świadczenia Wychowawczego.

Dobry start

WAŻNE!
W przypadku, gdy w składanym wniosku zostanie podany adres e-mail, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach wyśle informację o przyznanym świadczeniu przy użyciu poczty elektronicznej swiadczenia@gopslagiewniki.pl

Prosimy NIE ODPOWIADAĆ na wysłanego maila w sprawie przyznanego świadczenia Dobry Start.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie “Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole bez względu na dochody.

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.
Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Świadczenie za życiem

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin.

Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi.
Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.
W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

 1. do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
 2. do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
 3. bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującym w dniu złożenia wniosku. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury, obowiązującą w pierwszym dniu miesiąca, od którego zostaje przyznany dodatek.Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.Przez gospodarstwo domowe rozumie się lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim, stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa do tego lokalu.

 

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ zwana dalej ” normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 – dla 1 osoby,
 • 40m2 – dla 2 osób,
 • 45m2 – dla 3 osób,
 • 55m2 – dla 4 osób,
 • 65m2 – dla 5 osób,
 • 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 1. 30% albo,
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek energetyczny

 

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

 • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
 • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
 • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) zamieszkują na terenie Gminy Łagiewniki,

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,

3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul. Sportowa 9.. 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Przyjęty przez Radę Ministrów rządowy program, skierowany jest do rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej MPiPS www.mpips.gov.pl oraz na stronie rodzina.gov.pl. Lista zniżek aktualizowana jest na bieżąco.

Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej mogą domówić drugą elektroniczną formę tej Karty. Począwszy od stycznia 2020 r. będzie się to wiązało z opłatą 9,56 zł.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna również w aplikacji na urządzenia mobilne – smartfony. Dzięki temu rozwiązaniu jedna aplikacja może wyświetlić Kartę jej posiadacza (rodzica), jak również karty pozostałych członków rodziny. Ponadto pozwala na wyszukiwanie najbliższych punktów, w których jest honorowana Karta Dużej Rodziny.
Zachęcamy więc wszystkie osoby zamieszkujące Naszą Gminę i posiadające Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9 i domówienie  kart elektronicznych.

Close Menu