głowa kobiety bez zaznaczonej twarzy. W tle pomarańczowo-żółte płomienie

WAŻNE!!!!!       ZAPAMIĘTAJMY!

NIE MASZ MOŻLIWOŚCI POPROSZENIA O POMOC?

Ten sygnał wymyśliła Canadian Women’s Foundation, dla kobiet wobec których stosowana jest przemoc, a nie mają innej możliwości, żeby poprosić o pomoc. To może uratować czyjeś zdrowie i życie. Wejdź w link i zapamiętaj https://www.youtube.com/watch?v=AFLZEQFIm7k

        24 września 2020r. rusza bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

           Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparcie m.in. w sytuacjach:
– przeżywania silnego stresu, 
– obniżonego nastroju, depresji,
– kłopotów w związku i relacjach z ludźmi, 
– trudności wychowawczych, 
– problemów w życiu zawodowym, 
– nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą, 
– uzależnienia, 
– doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej. 

Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się po pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań. Więcej informacji w linku poniżej

Bezpłatna infolinia wsparciowa dla kobiet

TWÓJ PARASOL wsparcie dla osób doznających przemocy
w rodzinie

          Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie. 

          Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego. 

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji. 

Link do aplikacji:  twojparasol.com

   Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900.

     Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

PROCEDURA “NIEBIESKA KARTA”

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia, pochodzenie czy status materialny. Przed doznawaniem przemocy można się bronić – trzeba przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów.

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tę procedurę. Obejmuje ona ogół czynności realizowanych przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta – A”, który wypełniany jest przez przedstawiciela jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. Wszczęcie procedury poprzez wypełnienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji patrolu policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko. „Niebieska Karta – B”, która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej przemocy po wypełnieniu części A. Elementami procedury „Niebieskie Karty” jest również cześć „Niebieska karta – C” oraz „Niebieska Karta – D”, które wypełniane są w toku podejmowania kolejnych czynności. Wzory niebieskich kart dostępne są poniżej

wzory “Niebieskie Karty”

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zjawiska przemocy (charakterystyka, cykle przemocy, informacje prawne) dostępne są na stronie Niebieska Linia

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty.

Programy i działania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie wdrażane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie prowadzi liczne działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Poradnie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc w zakresie:

  • grup wsparcia dla ofiar przemocy
  • poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego
  • poradnictwa prawnego
  • poradnictwa terapeutycznego
  • rozwijania kompetencji rodzicielskich
  • oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. 

Poniżej znajdują się linki do szczegółowych informacji na temat powyższych działań:

OIK – dni i godziny przyjęć specjalistów
Grupy wsparcia dla ofiar przemocy
Specjalistyczne Poradnictwo Psychologiczne
Treningi kompetencji rodzicielskich
Program korekcyjno-edukacyjny
Program psychologiczno-terapeutyczny

 

 

Close Menu