Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

biały, graficzny znak osoby niepełnosprawnej na zielonym tle

Ogłoszenie o naborze uczestników programu ,,Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Łagiewnikach  ogłasza nabór do programu ,,Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023 w formie wsparcia dziennego, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Do kogo skierowane są usługi wytchnieniowe w formie wsparcia dziennego?

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź równoważnym

Program realizowany jest w – formie opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I).

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Z uwagi na krótki termin zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie, zgłoszenia prosimy kierować do dnia 07.11.2022r. do godz. 10:00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9.  tel. 74 893 99 84, 511 525 090

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie Priorytetowo będą traktowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których rodzic nie może liczyć na pomoc i wsparcie w najbliższym otoczeniu.

Ogłoszenie o naborze uczestników programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

dziewczyna w krótkich, ciemnych włosach stoi za wózkiem inwalidzkim, na którym siedzi starszy człowiek. Obie osoby są skierowane bokiem. stoją na zielonej trawiea w tle widać zachód słońca

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanym w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Łagiewniki. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia, aby móc skorzystać z programu trzeba spełnić następujące warunki:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na krótki termin zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie, zgłoszenia prosimy kierować do dnia 07.11.2022r. do godz. 10:00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9.  tel. 74 893 99 84, 511 525 090

Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie Priorytetowo będą traktowane osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których rodziny nie są w stanie zapewnić wsparcia we własnym zakresie i dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności.

zdjęcie palących się kawałków drewna kominkowego

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

         Ukazał się wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski te należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ul. Sportowa 9. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł. 

         Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

      W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem

     W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

      Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WZÓR WNIOSKU dostępny w zakładce do pobrania – inne

                                          STYPENDIUM SZKOLNE                                                    

Od 1 do 15 września można składać wnioski na stypendia szkolne.
Stypendium szkolne może otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) zamieszkują na terenie Gminy Łagiewniki,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność,  ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 zł.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WZÓR WNIOSKU dostępny w zakładce do pobrania – inne

zdjęcie biała czerwonej miseczki z zupą jarzynową, ustawionej na czerwonej ściereczce na tacy. Obok położona łyżka a w górnym, lewym rogu widać trzy obrane i ugotowane ziemniaki

"Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2022/2023

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 05 września 2022r. rozpoczyna realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.
   W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc (druki dostępne są w zakładce do pobrania – pomoc społeczna).
Do wniosku, w zależności od posiadanych dochodów, należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie, pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);
 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 8939984, lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2022/2023

graficzny braz wielopokoleniowej rodziny. Na pierwszym planie klęcząca kobieta (biała bluzka i niebieskie spodnie, długie brązowe włosy) i mężczyzna (pomarańczowa bluzka, niebieskie spodnie i krótkie brązowe włosy), między nimi stojące dziecko (ciemnogranatowe spodenki, seledynowa bluzeczka i krótkie, brązowe włoski). Na drugim planie stojąca para starszych osób (kobieta z pomarańczową apaszką na szyi,jasno zieloną bluzką i siwymi włosami. Starszy pan ubrany w szary sweter z białym kołnierzykiem z siwymi, krótkimi włosami..

       Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2022 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy 2022/2023 dotyczący świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a od dnia 1 listopada 2022 r. nowy okres zasiłkowy 2022/2023 dotyczący zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lipca 2022 r. elektronicznie, natomiast od 1 sierpnia 2022 r. również w formie papierowej.

Wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania prawa do w/w świadczeń można pobrać naszej na stronie w zakładce do pobrania lub w poniższym linku

 https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

logo kampanii wspieraj seniora, dwie dłonie w kolorze błękitnym obejmujące graficzną postać staruszki w kolorze granatowym

       Program “Korpus

  wsparcia  seniora 2022″

Realizowany program jest programem teleopieki domowej. Osoby zakwalifikowane otrzymają opaski, które ratują w sytuacjach zagrożenia życia i dają poczucie bezpieczeństwa. Do programu kwalifikowani są Seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Łagiewniki, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Podstawowy opis usługi:
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Łagiewniki zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 • detektor upadku,

 • czujnik zdjęcia opaski,

 • lokalizator GPS,

 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z ośrodkiem i opiekunami,

 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

 • przypomnienie o lekach.

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych z terenu Gminy Łagiewniki przez zwiększenie dostępu do tzw. „Opieki na odległość”. Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne, które są elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. 

Ośrodek planuje realizację Programu ,,Korpus Wsparcia Seniora – 2022” w okresie od lipca

2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach bądź telefonicznego pod numerem telefonu:

 74 8939984 ;  511 52 50 90;  74 8939990,

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

                                                          Wartość dofinansowania                                                                Całkowita wartość zadania

                                                33 743.95                                                                                            33 743.95

Gmina Łagiewniki realizuje program: Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Celem  programu jest:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Do udziału w programie zapraszamy:

osoby zamieszkujące Gminę Łagiewniki, tj:

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

W ramach programu oferujemy:

 •  Wsparcie w postaci doraźnej , czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
 • Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację
 • Wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki

Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznawanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” 

     Wartość dofinansowania 17.136,00zł                                                                                                                            Całkowita wartość zadania 17.136,00zł

Dodatkowe informacje na temat Programu “Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” można uzyskać pod numerami telefonu : 74 8939984 ;  511 52 50 90;  74 8939990, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach oraz na str. internetowej

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

Realizacja programu finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

     Wartość dofinansowania 61 954.80                                                                                                                                  Całkowita wartość zadania 61 954,80

                                                                                     Gmina Łagiewniki realizuje w 2022 r. program:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

                          Do udziału w programie zapraszamy:

Osoby zamieszkujące gminę Łagiewniki  :

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • osoby niepełnosprawne, w stopniu znacznym i umiarkowanym lub równoważne, które wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W ramach programu oferujemy POMOC ASYSTENTA w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne na str. Internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

KONTAKT:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sportowa 9
58-210 Łagiewniki

tel.:
: 74 8939984

People G5b69d0868 1920

AKCJA ZIMA 2022/2023

Jak co roku, w związku z nadchodzącą zimą, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski.

               W okresie jesienno – zimowym, staramy się przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wszelkie informacje można uzyskać w:

                       Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9, tel. 74 8939984

poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.00;  środa od 7.30 do 15.30;  piątek od 7.30 do 14.30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach udziela pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Łagiewniki w:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
Tel. 74 856 97 70
ul. Westerplatte 51; 58 – 100 Świdnica

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

Psychologiczne wsparcie osób z niepełnosprawnością finansowany ze środków PFRON

niepełnosprawny mężczyzna na wózku inwalidzkim pracujący przy komputerze. Mężczyzna ma założone słuchawki nauszne, ubrany jest w niebieski t-schirt, siedzi przy białym stoliku

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

 • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-21:00
 • poprzez e-mail pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
 • grup wsparcia (w formie zdalnej)
 • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Logo PFRON    Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe.

Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://psycholog-dla-ozn.pl

"MILCZENIE TEŻ TWORZY PRZEMOC"

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach od 1 września realizuje projekt socjalny “Milczenie też tworzy przemoc”. Jest on skierowany do mieszkańców gminy Łagiewniki i ma na celu przybliżenie tematu przemocy domowej (czym jest, jakie są formy przemocy) oraz rozpowszechnianie informacji na temat dostępnej pomocy, jaką można uzyskać na terenie naszej gminy.

To bardzo ważne, by:

 • nie być obojętnym
 • nie być anonimowym
 • dać pomóc sobie i innym
 • mówić – nie ukrywać – zgłaszać

Celem naszego projektu jest również promowanie kampanii przeciwdziałających przemocy w rodzinie, promowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i współuzależnień, rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na w/w tematy oraz negatywnych skutków nadużywania alkoholu i środków odurzających.

Konkurs na plakat kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy „W rodzinie jest moc, nie przemoc”.

          Z ogromną przyjemnością mogliśmy gościć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej laureatów konkursu plastycznego “W rodzinie jest moc, nie przemoc”. W trakcie spotkania zostały rozdane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
          Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie a rodzicom dziękujemy za wspieranie naszych działań przeciwdziałania przemocy wśród społeczności lokalnej.
graficzny obraz kotylionu w kolorze niebiesko-granatowym

Wyniki konkursu na plakat kampanii społecznej dotyczącej przeciwdziałania przemocy „W rodzinie jest moc, nie przemoc”.

    W dniu 23.06.2021r. jury konkursu “W rodzinie jest moc, nie przemoc”, po burzliwych obradach wybrała trzy prace, które zdobyły (ex aequo) pierwsze miejsce.
 
GRATULUJEMY Krzysztofowi Juraszkowi oraz Stanisławowi i Janowi Dżugała.

Przechodzisz trudne chwile? Czujesz się samotny? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi problemami i nie masz z kim porozmawiać?

      Dołącz do społeczności portalu GrupaWsparcia.pl – platformy pomocy, która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia w kryzysie.

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, stworzona z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytuacjach życiowych, np. zmagających się z samotnością, problemami psychicznymi, uzależnieniem czy żałobą. Portal umożliwia dołączanie do już istniejących grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupiających ludzi połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie z nim.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo – bez konieczności przedstawiania się i pokazywania twarzy – podzielić się swoim problemem i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu się może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy wystarczy wejść na stronę www.grupawsparcia.pl i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników. W tej chwili z portalu korzysta już ponad 10 tysięcy osób, które z powodzeniem uzyskują pomoc i wsparcie oraz udzielają go innym.

Nie zwlekaj! Zarejestruj się na GrupaWsparcia.pl i daj sobie pomóc!

na niebieskim tle informacja o szczepieniach przeciwko covid - 19.Pytanie dotyczące szczepionki przeciw COVID - 19 dzwoń na infolinię 989
na zielonym tle widać odsłonięte ramię w które podawana jest szczepionka. W tle widać powiększoną komórkę coronavirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że prowadzi telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienie przeciwko wirusowi

SARS-CoV-2

pod numerem telefonu stacjonarnego 74 89 39 984

i telefonu komórkowego 576 962 391

Podane numery są aktywne od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00

Transport na terenie gminy Łagiewniki prowadzony jest zgodnie z wytycznymi GIS
i z
asadą bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce tj.:

 • Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 • Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 • Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.
na zielonym tle starsza pani z laską przytrzymywana za rękę przez białego, ciemnowłosego mężczyznę

WSPIERAJ SENIORA komunikat dla osób 70+

      W związku z ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach realizuje program “Wspieraj Seniora”. Pomoc będzie udzielana osobom ze względu na wiek lub znaczną niepełnosprawność.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię:  22 505 11 11  i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
 2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i udzieli niezbędnej pomocy. Koszty zakupów pokrywa Senior!

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej program „Wspieraj seniora” koordynuje:
Joanna Kuriata
tel. 74 8939984
e-mail: asia.kuriata@gopslagiewniki.pl

Ponadto informujemy, iż pod w/w numer infolinii każda osoba może zgłosić seniora wymagającego naszego wsparcia. Bardzo prosimy o rozsądne zgłaszanie potrzeb. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pierwszej kolejności pomocy powinna udzielać najbliższa rodzina. Instytucje pomocowe działają dopiero wtedy, gdy nie ma najbliższej rodziny lub z uzasadnionych powodów (kwarantanna, izolacja domowa) pomoc nie jest możliwa.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

“Wspieraj Seniora”

Dofinansowanie – 17 415,00 zł

Całkowita wartość – 21769,00 zł

Do udziału w realizacji programu “Wspieraj Seniora” poszukujemy wolontariuszy.

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer?

Zgłoś chęć pomocy przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl

fotografia czarno-biała, starsza kobieta w płaszczu, ukrywająca twarz w dłoniach

WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH

Pracownik socjalny
Z osobami bezdomnymi przebywającymi na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych na terenie naszej gminy nawiązuje kontakt wyznaczony pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Razem z dzielnicowym odwiedza miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne tj. ulice, parki, tereny ogródków działkowych, pustostany. Z uwagi na zagrożenie zamarznięciami w okresie zimowym te miejsca są systematycznie monitorowane, a w razie potrzeby podejmowane są działania interwencyjne, zapobiegające w ten sposób tragedii. Informacje na temat osób przebywających na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych wymieniane są na bieżąco z policją. Ponadto prosimy sołtysów, zarządców budynków i właścicieli ogrodów działkowych o zwrócenie uwagi i monitorowanie miejsc typu altanki, wiaty śmietnikowe, piwnice pustostany itp. czy nie przebywają w nich osoby poszukujące schronienia.

Równocześnie pracownicy socjalni pomagają osobom bezdomnym w zdobyciu niezbędnych dokumentów uprawniających do skorzystania z różnych form pomocy np. rzeczowej czy potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dzięki temu osoba ma już ze sobą przynajmniej część dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, niezbędnego do udzielenia pomocy w formie schronienia.

Schronienie
Osoby bezdomne mają możliwość korzystania ze schronienia w Noclegowni oraz Schroniskach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach posiada zawarte porozumienie na świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych, w tym osób niepełnosprawnych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych, z terenu gminy Łagiewniki przez

Schronisko dla osób bezdomnych im. św. brata Alberta

ul. Westerplatte 51, 58-100 Świdnica

Zaznaczyć tu jednak należy, iż w okresie niskich temperatur żadnej z potrzebujących osób, które zgłoszą się o pomoc nie zostanie odmówiona możliwość skorzystania ze schronienia w innych placówkach zapewniających schronienie oraz pomoc specjalistów:

 

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych

        Od 10.04.2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?

 • Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.
 • Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.
 • Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

       O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. 
       Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak otrzymać świadczenie?

      Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

          Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00)
oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00)
.

Przydatne linki:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/

sow.pfron.org.plProgram Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wszelkie informacje znajdują się w liku poniżej:

Stypendia SPES Informacje 2020

 Program

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

Wnioski do pobrania znajdują się w poniższych linkach:

500 + dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje znajdują się w podanych poniżej linkach:

 1. 500+ Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – plakat
 2. strona internetowa ZUS

Rodzina szczególna, bo wspierająca!

     Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy,  rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli. Poświęcają im bowiem swoją uwagę i czas. Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej i otrzymywać zwrot  niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. W gminie Łagiewniki jest wiele rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia, a pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie. Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest mieszkańcom gminy Łagiewniki, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Close Menu