Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

instrukcja mycia i dezynfekcji rąk i utrzymywania dystansu społecznego

ZASADY REŻIMU SANITARNEGO OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS POBYTU W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

              Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługiwani są przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną zabezpieczającą przed bezpośrednim kontaktem. Zezwala się na wejście petentów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem i po spełnieniu następujących warunków:

 1. osoby przyjmowane są pojedynczo
 2. wymagana jest dezynfekcja rąk/rękawiczek
 3. na terenie GOPS należy poruszać się w jednorazowych rękawiczkach oraz maseczce/przyłbicy zakrywającej usta i nos
 4.  pomiędzy osobami należy zachować bezpieczną odległość, minimum 2 m.

 W przypadku zaistnienia poniższych sytuacji, kiedy:

   • występują u Państwa objawy takie jak: temperatura powyżej 37,8 st.C, kaszel, duszności, objawy przeziębienia;
   • są Państwo pod nadzorem epidemiologicznym lub w czasie kwarantanny;
   • w ostatnich 14 dniach mieli Państwo kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS – CoV-2 lub z kimś, kto miał którykolwiek z wyżej wymienionych objawów        WSKAZANY JEST KONTAKT ZDALNY


DOŻYWIANIE DZIECI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 2 września 2020r. rozpoczyna realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc (druki dostępne są w zakładce do pobrania – pomoc społeczna) . Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeśli rodzice sami chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

Zainwestuj w siebie! Podejmij pracę lub zdobądź nowy zawód!

        Fundacja IMAGO, dzięki pozyskanej dotacji od stycznia 2019 roku rozpoczęła realizację projektu
„Inwestuj w siebie II edycja ” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Program aktywizacji obejmuje kompleksowe usługi i instrumenty dostosowane indywidualnie do potrzeb uczestników, z uwzględnieniem regionalnego zapotrzebowania pracodawców.

           KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

– możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach,
– całkowicie bezpłatny udział,
– wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej,
– podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego,
– szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej,
– łatwiejsze wejście lub powrót na rynek pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:
Punkt Rekrutacyjny Fundacji Imago w Ząbkowicach Śląskich 
ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
tel: 506-734-664
e-mail: karolina.miernik@fundacjaimago.pl

      Wzory wniosku o ustalenie prawa można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – link do strony   lub w zakładce – do pobrania

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

– od 25.05.2020 r. możliwe jest wejście na piętro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

– wejście na piętro Ośrodka wyłącznie w maseczkach ochronnych

– przed bezpośrednim kontaktem z pracownikiem konieczna jest dezynfekcja rąk (Ośrodek udostępnia płyn do dezynfekcji).

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do prezentowanych wymogów.

Jednocześnie nadal zachęcamy do ograniczenia kontaktu bezpośredniego i załatwianie spraw w formie elektronicznej.

                                                                                                                                                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                             w Łagiewnikach

                                                                                                                                                                                                                                    Lucyna Torbus

Nowy program pomocy dla niepełnosprawnych

        Od 10.04.2020r. osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o świadczenia z nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc skierowana jest do tych osób, które z powodu epidemii straciły możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z nowego programu mogą skorzystać uczestnicy m.in. warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Kto otrzyma wsparcie i jakie są wyjątki?

 • Wsparcie polega na przyznaniu takim osobom miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez 3 miesiące, licząc od marca.
 • Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest brak możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 dni w miesiącu.
 • Program nie określa kryterium dochodowego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

       O wypłatę mogą starać się osoby mające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz opiekunowie osób mających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16. rokiem życia. 
       Świadczenie jednak nie przysługuje osobom, których opiekunowie pobierają dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany w ramach tarczy antykryzysowej.

Jak otrzymać świadczenie?

      Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory korzystano. Dokument można składać do 4 września 2020 roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą do miejscowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat placówki.

          Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517-373-975 (godz. 9.00-20.00) lub tel. 22-581-84-10 (godz. 9.00-15.00)
oraz infolinii SOW – tel. 800-889-777 (godz. 9.00-17.00)
.

Przydatne linki:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/

sow.pfron.org.pl

Telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla osób z terenu Gminy Łagiewniki.

Informacja Urzędu Gminy Łagiewniki.

     Urząd Gminy Łagiewniki informuje o uruchomieniu telefonicznego poradnictwa psychologicznego dla osób z terenu Gminy Łagiewniki poddanych izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie z powodu COVID – 19.

Nr telefonów:

   każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 20.00 – tel. 605 179 082

   każda środa w godzinach od 10.00 do 16.00 – tel. 509 397 789

KORONAWIRUS

    Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi, ale można stosować metody zapobiegania zakażeniu.

Specjaliści nie zalecają używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2. Zaleca się używanie ich tylko wtedy, gdy mamy objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie) i podejrzewamy u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujemy się osobą z podejrzeniem koronawirusa. 

Ochrona przed koronawirusem 

 • Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
 • Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 • Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.4
 • Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • kaszlesz i masz duszności

bezzwłocznie

Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Dzierżoniowie
ul. Ignacego Krasickiego 36; 58-200 Dzierżoniów;  tel. 74 832 33 33

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Na terenie województwa dolnośląskiego prowadzono zakaz odwiedzin w dolnośląskich szpitalach. Odwoływane mają też być planowe przyjęcia i zabiegi. – Łamanie zakazu odwiedzin będzie traktowane jak wykroczenie i zdecydowanie karane. Zakaz wprowadzono po to, by ograniczyć ryzyko zachorowania.

 Zdaniem wojewody dolnośląskiego mieszkańcy regionu powinni w ramach możliwości zrezygnować też z wyjazdów zagranicznych. 

Najważniejsze zalecenia:

 • ograniczenie wyjazdów zagranicznych
 • odwoływanie wycieczek szkolnych
 • rezygnacja z konferencji medycznych
 • zamknięcie placów zabaw w miejscach publicznych

Zadzwoń przed przyjściem do przychodni

Władze regionu oraz służby medyczne zachęcają też, by przed planowanym przyjściem do przychodni zadzwonić do placówki, poddając się krótkiemu wywiadowi medycznemu z lekarzem pierwszego kontaktu. Po przeprowadzeniu takiej konsultacji lekarz zdecyduje czy istnieje konieczność skontaktowania się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną i skierowania do szpitala.Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wszelkie informacje znajdują się w liku poniżej:

Stypendia SPES Informacje 2020

              Program

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

500 + dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje znajdują się w podanych poniżej linkach:

 1. 500+ Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – plakat
 2. strona internetowa ZUS

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019-bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać droga tradycyjną (papierową).

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależny od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, ze świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku o okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Rodzina szczególna, bo wspierająca!

     Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy,  rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli. Poświęcają im bowiem swoją uwagę i czas. Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej i otrzymywać zwrot  niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. W gminie Łagiewniki jest wiele rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia, a pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie. Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest mieszkańcom gminy Łagiewniki, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Close Menu