Poradnictwo prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz uprawnieniach i obowiązkach w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym.
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • nieodpłatna mediacja
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

WAŻNE:   Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na osobie obowiązkach  oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.

Skorzystać z nieodpłatnej  pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego może każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

REJESTRACJA telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, elektronicznie pod adresem: www.dzierzoniow.npp-24.pl. Poniżej znajduje się lista jednostek oferujących w/w pomoc prawną

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Pomoc psychologiczna

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

 • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
 • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
 • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
 • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach

W związku z kontynuowaniem przez Powiat Dzierżoniowski w 2019 roku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o nieodpłatnej pomocy prawnej. poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udostępniamy poniżej listę jednostek oferujących w/w pomoc

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i współuzależnieniom

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ w ŁAGIEWNIKACH

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
w każdą środę 14.00 – 16.00
konsultant, mgr ALICJA GACEK, tel. 509 397 799

GRUPA OSÓB UZALEŻNIONYCH
spotkania indywidualne i grupowe
w każdy poniedziałek od 16.00 do 21.00
terapeuta uzależnień, mgr DARIUSZ BORYCZKA, tel. 605 179 082

TERAPIA RODZINNA (spotkania dla rodzin)
środa od godz. 16.00 – po wcześniejszych konsultacjach
psychoterapeuta, mgr ALICJA GACEK, tel. 509 397 799

KONTAKT: punkt.konsultacyjny@lagiewniki.pl

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii ze względu na powierzone jej przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania, odgrywa zasadniczą rolę w lokalnej polityce wobec alkoholu. Gminna komisja powoływana jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta obowiązkowo w każdej gminie. „W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Do głównych zadań zadania GKRPAiPN należy:

 • Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ujętych w formie gminnych programów
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to gminna komisja wykonuje tylko i wyłącznie na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta
 • Uczestnictwo w pracach zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskie Karty

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii działa przy Urzędzie Gminy w Łagiewnikach ul. Jedności Narodowej 21.

Posiedzenia GKRPAiPN odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 15.30. do 18.00. w budynku Przychodni w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 (wejście z drugiej strony, drugie piętro na przeciwko GOPS Łagiewniki).

Wniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby nadużywającej alkoholu znajduje się w linku:  Wniosek Do Komisji

 

Poradnictwo socjalne

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego realizowana jest przez pracowników socjalnych, w ramach ich obowiązków służbowych, w szczególności poprzez:

 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin
 • Wsparcie w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych oaz wspieranie w ubieganiu się o taką pomoc
 • Udzielanie zainteresowanym informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
 • Pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, prawnego i innych form pomocy
 • Pomoc w staraniach o ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • Udzielanie porad w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
 • Informowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie o przysługujących im prawach i formach pomocy
 • Wsparcie w sytuacjach związanych z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Pomoc w formie poradnictwa socjalnego można uzyskać codzienne,

kontaktując się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka

Poradnictwo specjalistyczne jest bezpłatną formą pomocy, niezależną od sytuacji dochodowej w rodzinie, świadczoną przez Gminny Ośrodek Pomocy w Łagiewnikach na rzecz mieszkańców Gminy, którzy z uwagi na swoje trudne położenie, a w szczególności problem przemocy w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – wymagają wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. 

Close Menu