Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 21-28 luty 2020r.

   Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 21 do 28 lutego 2020 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W związku z powyższym w dniach 21.02.2020r. oraz od 24 do 28.02.2020r. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1 w godzinach od 9 do 14 będzie pełniony specjalny dyżur w trakcie którego wyznaczony pracownik będzie przyjmował osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w postaci porad prawnych, informacji o uprawnieniach przysługujących ofiarom przestępstw.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1 056 zł dla osoby w rodzinie. 

Kto może kwalifikować osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej w ramach Programu?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje osoby najbardziej potrzebujące do udziału w Programie poprzez wydawanie skierowań. W/w skierowania będą wydawane w dniach 2-4 marca 2020r. w siedzibie Ośrodka przy ul. Sportowej 9 w Łagiewnikach.

Projekt „Szansa dla młodych – edycja II”.

    Zapraszamy młode osoby, w wieku 15-29 lat, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które obecnie nie mają żadnego zajęcia: nie uczą się, nie szkolą się i nie mają pracy, są bierne zawodowo oraz niezarejestrowane w Urzędach Pracy do udziału w projekcie „Szansa dla Młodych – edycja II”.

OFERUJEMY

 • Doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej

ZAPEWNIAMY

 • stypendium stażowe/szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA Prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 01.01.2017r. do 31.03.2018r.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące w/w projektu znajdziecie Państwo w podanych poniżej linkach

Ulotka Inwestuje W Siebie II Edycja

Krótka Informacja O Projekcie IWS II RG ER 15 01

Dokumenty do pobraniaProgram Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

   Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wszelkie informacje znajdują się w liku poniżej:

Stypendia SPES Informacje 2020

POMOC POGORZELCOM

W związku z zaistniałym pożarem domu jednorodzinnego, który miał miejsce w dniu 06 grudnia 2019r. w Łagiewnikach, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców. Pożar zniszczył budynek mieszkalny oraz dobytek całego życia rodziny.

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach koordynują pomoc pogorzelcom.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Caritas Diecezji Świdnickiej, która użyczyła swój rachunek bankowy w celu gromadzenia środków na odbudowę domu.

Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Westerplatte 4-6; 58-100 Świdnica

Santander Bank Polska S.A. 77 1090 2301 0000 0001 3267 2759

Z dopiskiem: „Pomoc Pogorzelcom w Łagiewnikach”

                                                                                                Jarosław Tyniec

                                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki


AKCJA ZIMA 2019/2020

W związku z nieuchronnie nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski.

W okresie jesienno – zimowym, staramy się przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wszelkie informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,

ul. Sportowa 9, tel. 74 8939984

poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.30;  środa od 7.30 do 16.00;  piątek od 7.30 do 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach udziela pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Łagiewniki w:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
Tel. 74 856 97 70
ul. Westerplatte 51; 58 – 100 Świdnica

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

              Program

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

500 + dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje znajdują się w podanych poniżej linkach:

 1. 500+ Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – plakat
 2. strona internetowa ZUS

 

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 4 września 2019r. rozpoczyna realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
   Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy już w sierpniu 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach złożyć
wniosek o pomoc (druki dostępne są w zakładce do pobrania – pomoc społeczna) . Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeśli rodzice sami chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020, dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu “Dobry Start”.

W lipcu 2019 r. można składać wnioski JEDYNIE drogą elektroniczną ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS ) natomiast od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w siedzibie Ośrodka.

Druki wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2019 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019-bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać droga tradycyjną (papierową).

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależny od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, ze świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku o okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Rodzina szczególna, bo wspierająca!

     Za statusem rodziny wspierającej stoją zwykli ludzie. Sąsiedzi, single, seniorzy,  rodziny z dziećmi i małżeństwa bezdzietne. Dla dzieci jednak, z którymi spędzają czas, nie są wcale zwykli. Poświęcają im bowiem swoją uwagę i czas. Wspierają z potrzeby serca, nieproszeni. Bo widzą, że rodzina po sąsiedzku jest mało zaradna i słabo sobie radzi z życiowymi wyzwaniami, przede wszystkim z wychowaniem dzieci. Wtedy oferują pomoc. Sąsiedzi z klatki obok albo piętra wyżej. Seniorzy, którzy mają sporo czasu i chętnie spędzą go z dziećmi. Single też się świetnie odnajdują w bibliotece, na spacerze w zoo czy na placu zabaw. Robią to bezinteresownie w charakterze rodziny wspierającej, czyli poświęcającej swój czas potrzebującym dzieciom.

Pomagać, czyli wspierać, może tak naprawdę każdy, kto ma trochę czasu i chce poświęcić go innej osobie, w tym przypadku najczęściej dziecku. Taka osoba czy rodzina może uzyskać oficjalny status rodziny wspierającej i otrzymywać zwrot  niektórych kosztów poniesionych przy opiece nad dzieckiem. W gminie Łagiewniki jest wiele rodzin potrzebujących sąsiedzkiego wsparcia, a pomoc dzieciom jest nieoceniona. Daje nie tylko wewnętrzną satysfakcję, że jest się potrzebnym, że robi się coś dobrego. To przede wszystkim ślad, jaki zostawia się w życiu młodego człowieka. Czytając dzieciom książki, odrabiając z nimi lekcje, spacerując i rozmawiając, dajemy im znacznie więcej, niż może się nam wydawać. Kształtujemy ich osobowość, uczymy pewności siebie, pomagamy uzyskać lepsze wyniki w nauce, a tym samym zapewniamy lepszy start w dorosłe życie. Co ważne i warto o tym pamiętać, rodzina wspierająca współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i asystentem rodziny, dzięki czemu efektywność działań jest jeszcze większa.

Wspieranie odbywa się na mocy porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podpisana umowa określa m.in. termin i zakres świadczenia pomocy. Rolą kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej jest skuteczne pomaganie mniej zaradnym rodzinom ze swojego najbliższego otoczenia. Pomoc świadczona jest mieszkańcom gminy Łagiewniki, a status rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).

Close Menu