Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

POMOC POGORZELCOM

W związku z zaistniałym pożarem domu jednorodzinnego, który miał miejsce w dniu 06 grudnia 2019r. w Łagiewnikach, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla rodziny pogorzelców. Pożar zniszczył budynek mieszkalny oraz dobytek całego życia rodziny.

Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach koordynują pomoc pogorzelcom.

Wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć poszkodowanych prosimy o dokonanie wpłaty na konto Caritas Diecezji Świdnickiej, która użyczyła swój rachunek bankowy w celu gromadzenia środków na odbudowę domu.

Caritas Diecezji Świdnickiej

ul. Westerplatte 4-6; 58-100 Świdnica

Santander Bank Polska S.A. 77 1090 2301 0000 0001 3267 2759

Z dopiskiem: „Pomoc Pogorzelcom w Łagiewnikach”

                                                                                                Jarosław Tyniec

                                                                                                Wójt Gminy Łagiewniki

Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

   GKRPAiPN w Łagiewnikach uprzejmie informuje, że w 2020r. posiedzenia komisji będą się odbywały w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Terminy posiedzeń komisji:

 • 7 stycznia

 • 4 lutego

 • 3 marca

 • 7 kwietnia

 • 5 maja

 • 2 czerwca

 • 7 lipca

 • 4 sierpnia

 • 1 września

 • 6 października

 • 3 listopada

 • 1 grudnia

 

Ważna informacja dla posiadaczy

KARTY DUŻEJ RODZINY

Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej do końca roku 2019 mogą bezpłatnie domówić drugą elektroniczną formę tej Karty. Począwszy od stycznia 2020 r. będzie się to wiązało z opłatą 9,56 zł. 
Karta Dużej Rodziny jest dostępna jest również w aplikacji na urządzenia mobilne – smartfony. Dzięki temu rozwiązaniu jedna aplikacja może wyświetlić Kartę jej posiadacza (rodzica), jak również karty pozostałych członków rodziny. Ponadto pozwala na wyszukiwanie najbliższych punktów, w których jest honorowana Karta Dużej Rodziny.
Zachęcamy więc wszystkie osoby zamieszkujące Naszą Gminę i posiadające Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, ul. Sportowa 9 i domówienie bezpłatnie kart elektronicznych.


AKCJA ZIMA 2019/2020

W związku z nieuchronnie nadchodzącą zimą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach apeluje o szczególną wrażliwość na los osób wymagających szczególnej troski.

W okresie jesienno – zimowym, staramy się przychodzić z adekwatną pomocą szczególnie osobom bezdomnym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wszelkie informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach,

ul. Sportowa 9, tel. 74 8939984

poniedziałek, wtorek i czwartek od 7.30 do 15.30;  środa od 7.30 do 16.00;  piątek od 7.30 do 15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach udziela pomocy w formie schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim meldunkiem stałym była Gmina Łagiewniki w:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdnicy
Tel. 74 856 97 70
ul. Westerplatte 51; 58 – 100 Świdnica

UWAGA! Zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych przebywających np. na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach lub w innych miejscach niemieszkalnych.

              Program

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

500 + dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje znajdują się w podanych poniżej linkach:

 1. 500+ Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – plakat
 2. strona internetowa ZUS

 

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 4 września 2019r. rozpoczyna realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
   Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy już w sierpniu 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach złożyć
wniosek o pomoc (druki dostępne są w zakładce do pobrania – pomoc społeczna) . Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeśli rodzice sami chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w szkole, do której uczęszcza dziecko.

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020, dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu “Dobry Start”.

W lipcu 2019 r. można składać wnioski JEDYNIE drogą elektroniczną ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS ) natomiast od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w siedzibie Ośrodka.

Druki wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2019 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019-bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać droga tradycyjną (papierową).

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależny od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, ze świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku o okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Close Menu